Duo solo exhibition Under The Same Sky 23.12.2020-10.01.2021

by HLS No Comments January 8, 2021

Welcome to the exhibition

Galleria Kookos

Mari Blomroos-Heininen
Hong Liu-Sertti

Kaksi maailmaa – kaksi kulttuuria – kaksi taiteilijaa,
samassa ajassa ja tilassa.
Saman, yhteisen taivaan alla,
soivat teokset omaa säveltään yhdessä ja erikseen.
Syntyneenä omista lähtökohdistaan, ilmaisuiltaan omannäköisinä.

Two worlds – two cultures – two artists,
in the same time and space.
Under the same, common sky,
playing works of their own composition together and separately.
Born of their own starting points,
distinctive in their expressions.

About my pantings in this exhibition: 

Rakastan vapautta 

Olen muuttanut Suomeen, asunut suomalais-kiinalaisessa perheessä ja saanut taidekoulutusta molemmissa paikoissa lähes 20 vuotta. Vuosien mittaan luovana teemana on aina ollut vapaus ja rakkaus konflikteissa ja sopusoinnussa. Ihmiset, linnut ja leimat ovat työn pääelementtejä. Ihmiset kuvataan yksityiskohtaisesti vapaakäden siveltimen vetojen yhteydessä.

Lintu on metafora vapaudesta. Leimaa on pidetty tärkeänä elementtinä maalauksen alusta lähtien, ja se on kiinteästi integroitu kuvaan. Leiman sanat sisältävät muinaisia kiinalaisia runollisia lauseita, kuten “流水香 /Virtaavan veden tuoksuva”, “草惊风 /Tuulta puhaltava ruoho” jne., Ja joitain kirjoituksia, kuten “Love” ja “自由/Freedom”; siellä on kiinaa ja englantia sekä suomea, kuten “Runing tree” ja “Vapaus” ja monia muita. Käyttämällä tussia ja värejä ja kultakalvoa, leimaa ja kuvioita, konkreettisia ja abstrakteja, liioittelua ja realismia, muutan ristiriidat jatkuvasti harmoniaksi.
Suomen metsät ja järvet ovat työni taustalla. Upea metsä sisältää erilaisia elämänvoimia. Kaikki ottaa paikkansa joukossa. Järvi heijastaa eri henkien kirkkautta. Yksilön sielu valui hiljaisuuteen, iloisesti jatkuvaan virtaukseen. Monikulttuurisuus antaa luovuudelle loputtoman vetovoiman.

***

Love to be free 

I have moved to Finland, lived in a Finnish-Chinese family and received art education in both places for nearly 20 years. Over the years, my creative theme has always been freedom and love in conflict and harmony.
People, birds and stamps are the main elements of the works. People are shown meticulously in the context of freehand brushwork. The bird is a metaphor for freedom. The stamp has been regarded as an important element since the composition of the painting and is closely integrated with the image. The words of the stamp include ancient Chinese poetic phrases, such as “流水香/ Flowing Water Fragrant”, “草惊风/ Wind Blowing Grass “, etc., and some inscriptions, such as “Love” and “自由 Freedom”; there are Chinese and English as well as Finnish, such as “Running tree” and “Vapaus” and many more. With the use of ink, color and gold foil, stamps and patterns, concrete and abstract, exaggeration and realism, I constantly transform contradictions into harmony.
The forests and lakes of Finland are the background of my work. The wonderful forest contains various life forces. Everything takes its place in the crowd. The lake reflects the brilliance of various spirits. The individual’s soul poured out in the silence, joyously in the constant flow. Multiculturalism gives creativity an endless drive.

***

爱自由

我移居到芬兰,生活在中芬家庭并接受了两地艺术的教育近20年了。这些年中,我的创作主题一直是冲突与和谐中的自由与爱。人,鸟和印章是作品的主要元素。人在大写意的背景下被细致地表现出来。鸟隐喻着自由。印章自构图开始已经被为重要元素并与图像紧密结合。印章的文字有古诗短语,诸如“流水香”,“草惊风”等等,也有点题之词,如“爱”“自由”; 有中英文还有芬兰文,例如“Runing tree” “Vapaus” 等等。表现手法上水墨和金箔,印章和图案,具象和抽象,夸张和写实的运用,我不断让矛盾转化至和谐。
芬兰的森林和湖泊是我的作品的背景。奇妙的森林蕴藏着各种生命力量。拥挤中一切各安其位。湖泊中有反射着各种精神的光辉。寂静中个人的心灵倾泻而出,在源源不断的流势中欣然喜悦。多元文化让创造性有着无穷动力。